Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van de onderneming DBC Ecotanks BV, Diesterstraat 34, 3800 Sint-Truiden en met Ondernemingsnummer BE0782.222.846 (hierna genoemd “Ecotanks”).

1.2 De opdracht of de bestelling van de klant dan wel de aanvaarding van de offerte, bestelbon, leveringsbon of factuur van Ecotanks geldt als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden van Ecotanks. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ecotanks aanvaardt slechts de toepassing van algemene voorwaarden van de klant als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.3 In geval van discrepantie tussen een bepaling van de offerte/bestelling/overeenkomst en een bepaling van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de offerte/bestelling/overeenkomst voorrang doch enkel voor het gedeelte dat uitdrukkelijk afwijkt van huidige algemene voorwaarden.

1.4 De klant erkent uitdrukkelijk dat deze voorwaarden in de toekomst kunnen wijzigen, zodanig dat de klant bij iedere bestelling geacht wordt de op dat ogenblik bestaande algemene voorwaarden te hebben gelezen, aanvaard en goedgekeurd te hebben.

Artikel 2: Offertes

2.1 De overeenkomst tussen de klant en Ecotanks wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel van Ecotanks. Er zal in geen geval een overeenkomst op afstand in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht tot stand komen tussen Ecotanks en de klant.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn offertes van Ecotanks slechts geldig voor dertig (30) dagen. Voor het overige zijn alle aanbiedingen en/of offertes steeds vrijblijvend en binden Ecotanks niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger van Ecotanks worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging vanwege een bevoegd vertegenwoordiger van Ecotanks.

2.3 De prijzen, kortingen en voorwaarden, vermeld in de bevestiging van de offerte worden uitgedrukt in euro (EUR) en zijn steeds exclusief BTW, leverings- en transportkosten en andere taksen en kosten die door de klant verschuldigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bevestiging van de bestelling door Ecotanks en de levering bij de klant dan wel afhaling door de klant bij Ecotanks, zal ten laste van de klant vallen.

2.4 Alle door Ecotanks vermelde prijzen zijn louter indicatief, met dien verstande dat prijzen worden berekend op grond van de economische omstandigheden op de datum van de offerte. Ecotanks behoudt zich het recht voor om haar prijzen steeds te wijzigen ingeval de prijzen, kortingen en voorwaarden na bevestiging van de offerte/bestelling wijzigen, bijvoorbeeld in geval van grote koerswisselingen zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, verhoging sociale lasten, etc. De prijzen van Ecotanks worden voor elke overeenkomst apart bepaald en kunnen geenszins als basis dienen voor andere soortgelijke leveringen.

2.5 Wijzigingen in de bestelling van welke aard ook, die schriftelijk of mondeling door de klant werden aangebracht of verzocht, worden aan de klant extra gefactureerd en verlengen desgevallend de leveringstermijn.

2.6 Indien de klant wenst dat Ecotanks goederen van de klant bewaart, zal iedere bewaring gebeuren op risico van de klant, die Ecotanks uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies, diefstal, breuk of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van Ecotanks. Ecotanks heeft het recht extra opslagkosten in rekening te brengen ten laste van de klant.

Artikel 3: Levering en Leveringstermijn

3.1 De goederen besteld door de klant worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in de magazijnen van Ecotanks. Ze reizen dienvolgens steeds op risico van de klant, zelfs wanneer de toezending franco geschiedt. Wanneer de goederen franco verkocht zijn, zijn de transportkosten slechts tot aan het door de klant aangeduide adres ten laste Ecotanks.

3.2 Leveringsdata worden door Ecotanks steeds louter ten titel van inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding ten nadele van Ecotanks noch tot welke schadevergoeding dan ook, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van Ecotanks.

3.3 In geval van dienstonderbreking, gebrekkige stukken, lock-out of staking in de werkplaatsen van Ecotanks of in die van de leverancier wordt de termijn dienovereenkomstig verlengd voor de gehele overeenkomst of voor het gedeelte van de overeenkomst waarop bovenvermeld voorval van invloed is.

3.4 Bestellingen door de klant geplaatst en door Ecotanks aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet- afhaling binnen de overeengekomen termijn is Ecotanks gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ten nadele van de klant. In voorkomend geval heeft Ecotanks de keuze tussen ofwel (i) ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 20% van de kostprijs van de goederen, exclusief B.T.W. ofwel (ii) de klant tot aanvaarding van de levering te dwingen.

Artikel 4: Garantie

4.1 De goederen worden in de magazijnen van Ecotanks aan een technische controle onderworpen en stemmen overeen met de beschrijvingen in onze catalogus. Indien om bijzondere inontvangstneming wordt verzocht, zal deze extra in rekening worden gebracht.

4.2 Foto’s, weergaven, en aanduidingen, informatie en catalogi gegeven door Ecotanks zijn niet bindend. De geleverde goederen zijn steeds onderhevig aan een aantal toleranties, waaronder onder meer doch niet limitatief lichte structuurafwijkingen, afwijkingen in maatvoering, samenstelling materiaal, gewicht, etc. De klant erkent dat deze toleranties kunnen optreden en dat Ecotanks in geen geval tot schadevergoeding gehouden kan worden dan wel dat de overeenkomst ten laste van Ecotanks kan worden ontbonden in geval deze toleranties optreden.

4.3 Gebreken die worden veroorzaakt door ongelukken, nalatigheden of verkeerd gebruik (door de klant of door een derde), vallen niet onder een garantie. De garantie vervalt eveneens indien de klant en/of derden aanpassingen deden of werken uitvoerden aan de geleverde goederen.

4.4 In geval het krediet van de client in waarde vermindert, behoudt Ecotanks zich het recht voor van de klant de nodige waarborgen en garanties te eisen ter vrijwaring van het nakomen van zijn/haar verbintenissen, dit zelfs nadat een begin werd gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In geval van weigering heeft Ecotanks het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten.

4.5 Indien de klant goederen huurt van Ecotanks, is de klant aansprakelijk voor de schade die zich voordoet in de periode dat de klant de goederen in huur heeft.

Artikel 5: Klachten en Gebreken

5.1 Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen Ecotanks te bereiken binnen de tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de levering van de goederen dan wel de verzending van de factuur en dit per aangetekende zending, behoudens in geval van artikel 5.3.

5.2 Klachten omtrent de inhoud, de staat en de hoeveelheden, alsook de conformiteit van de bestelde goederen dienen op het ogenblik van de levering/afhaling te worden geformuleerd op de leveringsbon/kwijting indien het gaat om zichtbare gebreken en indien de klant deze redelijkerwijze kan vaststellen op het moment van levering.

5.3 Klachten betreffende een niet-conforme levering, die niet vast te stellen waren op het ogenblik van de levering, dienen binnen de maand na de vaststelling van het gebrek middels gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Ecotanks. Voor verborgen gebreken kan Ecotanks enkel worden aangesproken indien de klant kan aantonen dat het gebrek reeds in de kiem aanwezig was op het ogenblik van levering en op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen twaalf (12) maanden vanaf de dag van de levering.

5.4 Elke klacht gesteld buiten de termijnen bepaald in de artikelen 5.2 en 5.3 en/of niet conform de voorgeschreven vormvoorschriften, zal door Ecotanks als laattijdig en/of ongeldig worden beschouwd en kan in geen geval recht geven op enige actie vanwege Ecotanks.

5.5 Ecotanks verbindt zich ertoe klachten gesteld binnen de termijnen bepaald in de artikelen 5.2 en 5.3 en conform de vormvoorschriften, binnen een redelijke termijn te behandelen. Gegrond bevonden klachten verplichten Ecotanks tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding noch betalingsuitstel. De verwerking van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Ecotanks zal enkel kunnen worden aangesproken voor directe schade die het gevolg is van een handelen/nalaten van een aangestelde of personeelslid van Ecotanks of van Ecotanks zelf. In geen enkel geval zal Ecotanks kunnen worden aangesproken voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder doch niet limitatief reputatieverlies, verlies van een kans, verlies van winsten of omzet, verlies van een besparing, etc., noch in geval van een fout/nalaten van een derde, zoals bv. leveranciers van Ecotanks, producenten, etc.

6.2 De aansprakelijkheid van Ecotanks zal steeds beperkt zijn tot de factuurwaarde met betrekking tot de bestelde/gehuurde goederen, behoudens in geval van fraude of kwaadwillig opzet vanwege Ecotanks.

Artikel 7: Facturen

7.1 De door Ecotanks uitgegeven facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Ecotanks en dit per dertig (30) dagen vanaf het moment van levering en voor zover er geen andere betalingsvoorwaarden werden voorzien in de offerte of in het bericht van ontvangst van Ecotanks van de bestelling. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd worden met de interesten bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook wordt de factuur vermeerderd met een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten en andere kosten, conventioneel bepaald op vijftien procent (15%) van het factuurbedrag met een minimum van honderdvijfentwintig euro (125,00 EUR). Ecotanks heeft steeds het recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat zij hogere schade heeft geleden.

7.2 Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.3 Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Ecotanks gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

Artikel 8: Eigendom

8.1 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de goederen de exclusieve eigendom blijven van Ecotanks indien het gaat om huur/verhuur van goederen. Indien het gaat om koop/verkoop van goederen, blijven de goederen de exclusieve eigendom van Ecotanks tot op het moment van volledige betaling van de prijs, inclusief bijkomende kosten. De betaalde voorschotten blijven Ecotanks verworden ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

8.2 In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt Ecotanks zich het recht voor de verkochte of verhuurde goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

Artikel 9: Einde van de Overeenkomst

9.1 Ecotanks heeft steeds het recht de overeenkomst met de klant onmiddellijk en zonder hiertoe enige vergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, fiscale of sociale schulden, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welke andere vorm van liquidatie van de klant dan ook. Ecotanks heeft desgevallend onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

9.2 Ecotanks is gerechtigd de offerte/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van aangetekend schrijven, indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt binnen de veertien (14) kalenderdagen na hiertoe via aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld.

9.3 Een bij Ecotanks door de klant gedane, definitieve bestelling kan in geen geval worden opgezegd. Ingeval de klant toch eenzijdig de offerte/overeenkomst ontbindt of beëindigt, zal dit aanleiding geven tot de aanrekening, op grond van de totaalsom van de bestelling, van zowel de studie-en algemene kosten als de geleverde en aangevoerde goederen of de mogelijke schadevergoeding gevorderd door toeleveranciers van Ecotanks, forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen prijs, bovenop het reeds betaalde voorschot, dat in dat geval als definitief verworven dient te worden beschouwd. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door Ecotanks dan wel de klant en zowel Ecotanks als de klant komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt.

9.4 Behoudens schriftelijke toelating van diensten van Ecotanks wordt geen enkel artikel teruggenomen. De waarde van de terugneming bedraagt nooit meer dan 70% van de factuur. De reparatiekosten zullen hierbij worden afgehouden. Elastomeerdichtingen en onderdelen uit kunststof worden echter nooit teruggenomen. Ook materiaal dat meer dan 6 maanden geleden werd afgehaald, zal niet meer worden teruggenomen, behoudens in geval van artikel 5.3. Geretourneerde stukken worden slechts door Ecotanks aanvaard tegen overlegging door een bevoegd vertegenwoordiger van Ecotanks van een schriftelijk akkoord vanwege de commerciële dienst van Ecotanks.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 Het is mogelijk dat Ecotanks in de uitvoering van de offerte/overeenkomst/bestelling bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt steeds in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Ecotanks. Ecotanks verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de offerte/overeenkomst/bestelling correct uit te voeren.

10.2 Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden, bv. leveranciers. Dat gebeurt steeds in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en beperkt zich tot het strikt noodzakelijke.

10.3 Ecotanks bewaart persoonsgegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden van de offerte/overeenkomst/bestelling tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

10.4 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten toegekend omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn: het recht op inzage en kopie van de gegevens, het corrigeren, het laten verwijderen, het beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De klant heeft steeds het recht deze rechten uit te oefenen. Indien echter een uitoefening van één van deze rechten ertoe leidt dat de overeenkomst/offerte/bestelling door Ecotanks niet meer op een behoorlijke wijze kan worden uitgevoerd, heeft zij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en dit zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst/offerte/bestelling door Ecotanks verhinderen, herleiden of vertragen, ontheffen Ecotanks van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden beschouwd als gevallen van overmacht; oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, stakingen, pandemieën, lock-outs, slechte weersomstandigheden en alle andere oorzaken die een belemmering uitmaken voor de regelmatige aanvoer van grondstoffen, brandstof en voorraden, de normale productie, de verzending of het transport der goederen, verbodsbepalingen opgelegd door een overheid en in het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van de wil van Ecotanks.

11.2 M.b.t. de leverings- en uitvoeringstermijn wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat er in hoofde van Ecotanks overmacht aanwezig is indien leveranciers van Ecotanks, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten tussen Ecotanks en haar leveranciers, zouden nalaten materialen/goederen tijdig te leveren.

Artikel 12: Algemene Bepalingen

12.1 Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

12.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving of nietig is omwille van andere redenen, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en is de desbetreffende clausule niet nietig doch zal zij worden toegepast binnen de perken van het wettelijk toelaatbare.

12.3 Zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van Ecotanks kan de klant de rechten en plichten die zij tegenover Ecotanks heeft, niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Ecotanks.

12.4 Ecotanks behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de uitvoering van de opdracht toe te vertrouwen aan onderaannemers.

12.5 Ecotanks mag zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de klant, de offerte/overeenkomst gebruiken als referentie voor haar commerciële activiteiten.

12.6 De niet-uitoefening door Ecotanks van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1 Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgische recht van toepassing op de geschillen tussen Ecotanks en de klant, met uitzondering van haar beginselen inzake internationaal privaatrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst/offerte dan wel enig ander bindend document dat tussen Ecotanks en de klant wordt overeengekomen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Limburg, onverminderd het recht van Ecotanks om de klant te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor zijn/haar woonplaats of zetel.